Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij een afspraak

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen het schoonheidssalon “VEM-CO (Merknaam Pure Me)”, hierna genoemd “het schoonheidssalon” en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

2. Verplichtingen van het schoonheidssalon

 1. Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
 2. Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 3. Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 4. Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 5. Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

 

3. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
 2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

 

4. Betaling

 1. Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.
 5. Als de factuur niet op de overeengekomen datum betaald is, dan worden er extra kosten aangerekend.

 

5. Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
 2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

 

6. Garantievoorwaarden

 1. Het schoonheidssalon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
 2. Deze garantie geldt niet, wanneer:
 • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.
 • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
 • De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.
 • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

7. Klachtenafhandeling

 1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.
 2. Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 3. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
 4. Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de hiertoe bevoegde instanties.

 

8. Beschadiging & diefstal

 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 2. Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.

 

9. Behoorlijk gedrag
De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

 

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon VEM-CO (merknaam: Pure-Me) en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Datum laatste aanpassing: 9/10/2022

Algemene voorwaarden bij websitegebruik

Het Platform:

De website: www.pure-me.be
is een initiatief van:
De Verkoper: VEM-CO BV (Merknaam Pure-me)
Maatschappelijke zetel: Bredestraat 46, 1880 Kapelle-op-den-Bos
KBO/BTW: BE0429.024.268
E-mail: info@pure-me.be
Telefoon: +32 15 55 45 12

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Art.1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker”).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij deze AGV heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van bepalingen van de AGV. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet.

VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) behoudt zich het recht voor om de AGV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker Platform gebruikte.

Art.2. Platform

1. Toegankelijkheid en navigatie

VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te waarborgen. Absolute werkingsgarantie kan echter niet geboden worden en daarom gaat het om een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Inhoud

VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om het Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) behoudt zich het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan, is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, moet de Gebruiker VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker.

Art.3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming.

Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform en kan VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Art.4. Intellectuele eigendom

De structurering van het Platform en de teksten, grafieken, beelden, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) en worden beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VEM-CO BV (Merknaam Pure-me), is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen en te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform kunnen wijzigen.

Art.5. Bescherming van persoonsgegevens

VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) verzekert de Gebruiker ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat zij er altijd naar streven om hierover duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door VEM-CO BV (Merknaam Pure-me).

VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

Art.6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Art.7. Overige bepalingen

VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot het Platform of de diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van de AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art.1 Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “AVV”) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “Klant”).

De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

VEM-CO BV (Merknaam Pure-me) behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

Art.2 Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s een contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of omissies in de presentatie, kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

Art.3 Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

Art.4 Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze AVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, geldige factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

Art.5 Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

1. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren, om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

2. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop naar de Klant sturen, evenals de factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen met het voorstel om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Art.6 Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

Art.7 Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant, zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant gebeuren.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

Standaard leveringen 6 tot 8 werkdagen. Express leveringen 2 tot 3 werkdagen

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de levering meer dan dertig dagen na de afgesproken datum gebeurt, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

1. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd, zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

2. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

3. Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:

Retourzendingen dienen te gebeuren binnen de 14 dagen na de verzenddatum naar volgende adres: Mechelseweg 138 bus 001 – 1880 Kapelle-op-den-Bos met vermedling Pure-me.

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

Art.8 Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

1. Garantie van overeenstemming

Als de Klant een consument is, moet de Verkoper een wettelijke garantietermijn van twee jaar vanaf de levering van het product aanbieden. Voor tweedehandsgoederen bedraagt de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking, worden gemeld aan de Verkoper.

Art.9 Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant dan 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van verkoop.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de kennisgeving van het bewijs van terugzending van de goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud, die niet op een fysieke drager is aangeleverd, stemt de Klant ermee in om voor dergelijke digitale inhoud zijn herroepingsrecht af te staan om zo snel mogelijk te worden geleverd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, doet de Klant voor deze diensten afstand van zijn herroepingsrecht teneinde zo snel mogelijk na het sluiten van het contract te worden bediend.

Art.10 Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

Art.11 Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

Art.12 Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

Art.13 Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Datum laatste aanpassing: 01/01/2021